SAĞLIK BAKANLIĞI 5000 İŞÇİ İLANI nda en az ilköğretim düzeyince 5000 işçi alımı yapacaktır.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve
ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İş–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköğretim
düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298
sürekli işçi alınacaktır.
Sürekli işçi kadroları İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar,
başvurularını 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri arasında İş–Kur www.iskur.gov.tr adresinden
yapmaları gerekmektedir.*

SAĞLIK BAKANLIĞI 5000 İŞÇİ İLANI
AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş
Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların
ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
3. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru
yapacaktır.

4. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen
adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.
5. İş – Kur tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen
aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr
yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
9. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından
göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile
belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 5000 İŞÇİ İLANI
BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan
adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı
kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen
koşulları taşımak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az
ilköğretim mezunu olmak.
d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden /
programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika /
belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre
yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya
da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının
en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;
a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı
veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine
bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm
giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler,
denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını
belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve
Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde
sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde sağlık raporu
ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını
belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

 

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.